Member

Professor

Ichiro Naruse

Institute of Materials and Systems for Sustainability

E-mail : ichiro.naruse[a]mae.nagoya-u.ac.jp

Associate Professor

Ryo Yoshiie

E-mail : ryo.yoshiie[a]mae.nagoya-u.ac.jp

Associate Professor

Yasuaki Ueki

Institute of Materials and Systems for Sustainability

E-mail : yasuaki.ueki[a]mae.nagoya-u.ac.jp

Secretary

Fumie Kanayama

E-mail : fumie.kanayama[a]mae.nagoya-u.ac.jp

Doctor Course 3rd year Students

Zhang Hui

Doctor Course 1st year Students

Yuxin Wang

Master Course 2nd year Students

Rui Onogi

Tatsuya Saeki

Rintaro Sho

Kota Nakayama

Masaya Nomaki

Haruki Yoshida

Peihua Su

Zhenjie Zheng

Master Course 1st year Students

Yosuke Awata

Riku Ito

Takumi Okada

Daichi Tanaka

Takumi Hara

Seinosuke Shigeyoshi

Ryo Suezawa

Undergraduate Students

Norihiro Ito

Kohei Kada

Ryo Kato

Shunsuke Nagae

Shoichi Hasegawa

Shun Mukomoto

Research Students