Member of our lab

STAFF

Professor

Mizuno Koji His book "Crash Safety of Passenger Vehicles"
In Japanese In Chinese


Assistant Professor

Ito Daisuke

STUDENTS

M2

Saida Naoya Hatano Wataru
Kondo Yuma Shimakura Yusuke
Shirai Haruhisa Suzuki Tsuyoshi
Numata Shusuke

M1

Okada Ryohei Korenaga Daichi
Sakurai Koki Sugiura Kotaro
Murano Shinya Zhao Yuqing

B4

Abe Hidekazu Kosai Ko
Suzuki Tasuku Sumiya Yoshiki
Miyahara Teruki