Member of our lab

STAFF

Professor

Mizuno Koji His book "Crash Safety of Passenger Vehicles"
In Japanese In Chinese


Assistant Professor

Ito Daisuke

STUDENTS

M2

Ieiri Yasuma Sano Takuya
Noba Yusuke Hatano Wataru
Saida Naoya Seah Reuben

M1

Kondo Yuma Shimakura Yusuke
Shirai Haruhisa Suzuki Tsuyoshi
Numata Shusuke Mendoza Moises

B4

Okada Ryohei Komiyama Yusuke
Korenaga Daichi Sakurai Koki
Mikubo Akira Mizuno Takahiro
Murano Shinya Yoneda Kazunori
Fikri Farhan Cheam, Zi Jian