Member of our lab

STAFF

Professor

Mizuno Koji His book "Crash Safety of Passenger Vehicles"
In Japanese In Chinese


Assistant Professor

Ito Daisuke

STUDENTS

M2

Hatano Wataru Kondo Yuma
Shimakura Yusuke Shirai Haruhisa
Suzuki Tsuyoshi Numata Shusuke

M1

Okada Ryohei Korenaga Daichi
Sugiura Kotaro Murano Shinya
Zhao Yuqing

B4

Abe Hidekazu Kosai Ko
Suzuki Tasuku Sumiya Yoshiki
Miyahara Teruki